Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Prawo

PP3-812-94/2006/BL/203

Stosowanie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w odniesieniu do kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja pod

IPPP1-443-1250/09-2/PR

Określenie podstawy opodatkowania wkładu niepieniężnego wnoszonego przez miasto w postaci nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę.

IBPP4/443-337/10/AŚ

Prawo do odliczenia podatku VAT przez uniwersytet w związku z realizacją projektu wytworzenia własności intelektualnej (patentu), która ma być następnie przedmiotem sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

IPPB5/423-192/09-6/AS

Zastosowanie zwolnienia od podatku do dochodu placówki naukowej wydatkowanego na wkład bądź udziały w spółkach prawa handlowego z przeznaczeniem na cele tożsame z przedmiotem działalności statutowej tej placówki.

IBPBI/2/423-394/10/MO

Kwalifikacja podatkowa wydatków pracowniczych i narzutów na wynagrodzenie pracowników wykonujących prace badawczo-rozwojowe.

IPPP1/443-1077/09-2/IG

Podstawa opodatkowania i prawo do odliczenia podatku w związku z wniesieniem przez spółkę praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków tytułem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej.

ILPP2/443-1535/09-3/BA

Opodatkowanie VAT dotacji przeznaczonej na realizację Projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny